نمایی از دو اردک زیبا
اندامها و ساختمان بدن پرندگان برای آسان تر کردن فرایند پرواز به گونهای نامعمول و البته ویژه با شرایط سازگاری یافته و مطابق نیازهای آنها شده که این انعطاف پذیری در دیگر مهرهداران دیده نمیشود و آنها از این ویژگی در این سطح بی بهرهاند.
نظرات کاربران
UserName