شهر زیبای بلاروس
بلاروس به شش استان ("oblast") تقسیم میشود، که شهرهای آن به عنوان مراکز اداری آن نامیده میشوند. شهر مینسک، واقع در ایالت مینسک، دارای جایگاه ویژهای از یک زیر مجموعه کشوری است که هیچ یک از این ووبلاستها آن را شامل نمیشوند.
نظرات کاربران
UserName