تصوير گورستان کنار دریاچه در انگلستان
گورستان محل دفن اجساد انسان است. در برخی کشورها (همانند بخشی از کشور هندوستان) مردگان را میسوزانند ولی در اکثر نقاط جهان آنها را به خاک میسپارند با این تفاوت که مسیحیان در تابوت و مسلمانان بدون تابوت مردگان را در خاک گورستان دفن میکنند. به گورستان، قبرستان هم گفته میشود. نهادهای دولتی ایران طی نشستی تصمیم گرفتند در نوشتههای رسمی بهجای واژه گورستان از واژه آرامستان استفاده کنند تا بدینوسیله از بار اندوهگین واژه گورستان اجتناب شود.
نظرات کاربران
UserName