تصوير دو درخت خشك شده در آفريقاي جنوبي
پیامبر خدا(ص)، حتی در زمان جنگ از صدمه زدن به درختان منع و به سپاهیان خود سفارش میکردهاند: درختان را آتش مزنید، آنها را با آب از میان نبرید و درختان میوهدار را قطع نکنید و مزرعهها را نسوزانید. بحار الأنوار، ج19، ص177؛ وسائل الشّیعة، ج11، ص43.
نظرات کاربران
UserName