تصوير ساحل شني يك دريا در لهستان

ذکر گفتن طبیعت، یکی از باورهایی است که با روی آوردن به نگاه دینی شکل میگیرد. قرآن کریم، همه موجودات را تسبیحگوی خداوند میداند ( سوره حدید آیه1 ) و در بیان پیشوایان نیز تفصیلات جالبی در این باره وجود دارد، مثلاً این که زندگی و رزق موجودات، به تسبیح و ذکر آنها وابسته است. حتّی در مواردی، نوع ذکر بعضی از موجودات هم بیان شده است. تجربیات بازگوشده برخی از عرفا و اهل شهود نیز حکایت از اسراری در این باره دارد. علاوه بر اینها آزمایشهای جدیدی صورت گرفتهاند که رابطهای را بین مناجات و ذکر نامهای خداوند با فعل و انفعالات طبیعی (مثل شکلگیری بلور نمک) به نمایش میگذارند.

نظرات کاربران
UserName