تصویر اسیابهای بادی کنار دریاچه در هلند

آسیابِ بادی یا آسیایِ بادی گونهای آسیاب است که نیروی جنبشی آن از راه باد فراهم میگردد. پیشینه آسیابهای بادی را به ۱۳۰۰ سال پیش گمانه میزنند. نخستین آسیابهای بادی دارای پرههای عمودی بودند و برپایه گزارشها نزدیک به سده هفتم میلادی درسیستان ایران ساخته شده بودند. آنها میان شش تا دوازده پره داشتند که پرههایشان با پارچه یا برگ درخت خرما پوشانده شده بودند. کاربرد آنها آسیاب کردن دانههای خوراکی و یا آبکشی بودهاست. نمونه دیگری از آسیابهای عمودی در سده سیزدهم (میلادی) در چین ساخته شد.

نظرات کاربران
UserName