دو آهو در شاخ زدن به همدیگر
آهو نام عمومی برخی انواع غزال و بهطور خاص آهوی گواتردار ایرانی است. گاهی در زبان عامیانه جنس مادهٔ گوزن، بهویژه انواعی از گوزن که جنس مادهٔ آنها شاخ ندارد و برخی انواع بز کوهی و گوسفند وحشی نیز آهو نامیده میشوند. آهو جانوری است از خانواده تهیشاخان و راسته نشخوارکنندگان.
نظرات کاربران
UserName