یک بنای تاریخی
بنای تاریخی یکی از موزههای ملی بحرین است که ساخته شدهاست، و این بنا ها به سبک و طراز معمار محلی تقیلیدی ساحته شدهاست
نظرات کاربران
UserName