تصویر آثار باستانی مکزیکو
در آغاز تاريخ مكزيك نشانههايى از وجود انسان ديده مىشود كه متعلق به ۲۰۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح است. در تپسان تا شمال دره مكزيك اجساد انسانها در كنار ماموتها باقى مانده است. با انجام دادن تست كربن ۱۴ روى بقاياى اجساد آنها را متعلق به ۱۰۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح دانستهاند و در آنجا كشاورزى از ۳۰۰۰ سال قبل از ميلاد وجود داشته است.قاره آمريكا چندين قرن با ديگر نقاط جهان ارتباطى نداشته و اين موضوع سبب اصيل و يكدست ماندن تمدن اين قاره شده است. در مكزيك شمالى افرادى زندگى مىكردند كه در صحرا سكونت داشتند و از طريق شكار براى خود غذا تهيه مىكردند و در جنوب افرادى بودند كه به كشاورزى مىپرداختند.هر چند در ناحيه وسيع مزوآمريكا مردم بسيار زيادى با تفاوتهاى زياد قومى و زبانى زندگى مىكردند، اما آنها از نظر فرهنگى كاملاً با هم هماهنگى داشتند .
نظرات کاربران
UserName