تصویر طاووسی هندی با پرهای باز
طاووس نام دو گونه از پرندگان است که جنس نر آن پرهای بسیار زیبایی بهویژه در ناحیه دم دارد. این دو گونه عبارتاند از طاووس هندی با نام علمی (Pavo cristatus) و طاووس سبز Pavo muticus. طاووس هندی بومی هند، پاکستان و سریلانکا است و پرندهٔ ملی هند بهشمار میرود. و طاووس سبز که پرندهای در معرض انقراض است بومی شرق میانمار تا جاوه است. طول قد آن به ۲٫۳۰ متر میرسد. معمولاً پرهایش را برای زیبایی خود میگستراند تا در مقابل ماده خود که فاقد این گونه پرهاست خودنمایی کند. این پرنده صدایی بلند دارد و از پرندگان دانه و میوهخوار است.
نظرات کاربران
UserName