تصویر طبیعتی سرسبز کنار دریاچه در آلمان
امام صادق(ع): سه چیز دیده را روشن میکند: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاری و نگاه به صورت زیبا خصال، ص443.
نظرات کاربران
UserName