تصویر کلیسایی کنار دریاچه در فرانسه
ساختمان کلیسا ساختمانی است که هدف اصلی آن تسهیل ملاقات میان مسیحیان است. در بدو تاریخ مسیحیت، مسیحیان یهودی در کنیسههای یهودی و در خانههای یکدیگر دیدار میکردند. با رشد مسیحیت و پذیرفته شدن آن توسط دولتها، اتاق و در نهایت کل ساختمانی به منظور مراسم مذهبی مسیحیان کنار گذاشته شد. ساختمان کلیساهای سنتی به صورت یک صلیب و اغلب دارای یک برج یا گنبد(طاق) میباشد.
نظرات کاربران
UserName