اسکیت
اسکیت لفظی است که به گروهی از فعالیتهای ورزشی افراطی وتجهیزات آن گفته می شود. پالیزه یا اسکیتینگ یکی از ورزشهای تفریحی است. پالیزه از واژههای فرهنگستان است. اسکیت بُرد (یه انگلیسی: Skateboard) یا تخته اسکیت وسیلهٔ ورزشی کوتاهیاست که از یک دک (تخته) و چهار چرخ تشکیل میشود؛ اطلاعات دقیقی از چگونگی اختراع تخته اسکیت در دست نیست؛ هر چند شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد نخستین تخته اسکیت در سالهای بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۸ ساخته شدهاست. در گذشته تختههای اسکیت به شیوهٔ تختههای موجسواری و از چوب و فلز ساخته میشد؛ و در شکل آن هیچگونه فرورفتگی وجود نداشت. چرخها در گذشته از فولاد و با ترکیب خاک رس ساخته میشدند؛ وچرخها ا از استحکام کمتری برخوردار بودند. هر تخته اسکیت از چندین قسمت تشکیل شدهاست.
نظرات کاربران
UserName