تیر اندازی با اسلحه
تنظیم تفنگ یا تیر عبارت است از تیراندازی آزمایشی با یک تفنگ ، برای تعیین میزان انحراف نقطه اصابت گلوله از خط نشانه و انجام تصحیحات لازم برای انطباق نقطه اصابت گلوله بر خط نشانه در مسافتی معین. به این عمل صفر کردن تفنگ نیز گفته می شود. ابتدا باید بدانیم که هر تیراندازی ، باید تفنگش را خود تنظیم کند و کسی دیگر نمی تواند به طور دقیق این کار را برای وی انجام دهد. مهمترین دلیل این امر اختلافی است که در دید اشخاص وجود دارد ، تصویری از هدف که در چشم هر تیراندازی ایجاد می شود ، با تصویر آن در چشم اشخاص دیگر متفاوت است ، بجز در موارد بسیار نادر.
نظرات کاربران
UserName