تیر اندازی با اسلحه
بر طبق آمار بدست آمده 90 درصدمردم که با چشم راست نشانه روي مي کنند با دست راست نيز تير اندازي مي نمايند يا با دست چپ که تيراندازي مي کنند با همان چشم چپ نيزنشانه روي مي کنند . فقط حدود 10 درصد مردم با چشم چپ دست راست يا چشم راست دست چپ نشانه روي مي کنند. در تيراندازي بهترين وضعيت آن است که باهمان چشمي که نشانه روي مي کنند با همان دست نيز تيراندازي کنيد . براي رفع اين مسئله پيشنهاد مي شود تيراندازان مبتدي قبل از شروع به کار با روش زير چشم برتر يا غالب خود را بيابند.
نظرات کاربران
UserName