تیر اندازی با اسلحه
در رقابتهای تیراندازی معمولا" از 3 نوع اسلحه شامل طپانچه، تفنگ و تفنگ شکاری استفاده میشود. هر کدام از این سلاحها قوانین مربوط به خود را دارد و به حالتهای ایستاده، دارزکش و به زانو شلیک میشود. میدانهای تیر ممکن است در فضای باز یا سر پوشیده پیشبینی شود. موانع تیراندازی در میدان تیر 50 متری ابعادی معادل حد اقل 6/1 ×5/2 متر دارد. در میدان تیر 25 متری، ابعاد موضوع تیراندازی ممکن است تا 5/1 ×5/1 متر کاهش یابد. فضای داوران و هیئت ژوری در پشت خط آتش به عرض حد اقل 5/1 متر در نظر گرفته میشود.
نظرات کاربران
UserName