اسکیت
اسکیت اگرسیو اینلاین (به انگلیسی: Aggressive inline skating) یکی از رشتههای ورزشهای سبک افراطی میباشد، که با اسکیتهای لاین طراحی شدهٔ مخصوص و با تمرکز روی لمها و تکنیکها و استایل سبک اجرا میشود. این ورزش شامل انواع گوناگونی از رنده کردنها (به انگلیسی: Grind)، حرکات هوائی، لغزیدنها یا سر خوردنها (به انگلیسی: Slide ) و دیگر مانورهای پیشرفتهاست. زیر سبکهای این ورزش با توجه به محیطی که در آن انجام میشود، به سبکهای ورت(زمین عمودی)، پارک، و اسکیت خیابانی تقسیم میشود.
نظرات کاربران
UserName