اسکی روی آب با هلی کوپتر
اسکی روی آب نوعی ورزش آبی است.ورزشکار در حالی که اسکی مخصوص به پا دارد به وسیله وسایل آبی موتوری با سرعتی در حدود سی کیلومتر در ساعت روی اب کشیده میشود. میدان اجرای مسابقه دارای دویست متر طول و بیست متر عرض است که به وسیله گویهای شناور به قطر بست و پنج سانتی متر مشخص گردیده است. طول طناب اتصال ۲۰ متر طول وسیله اسکی ۱۱۲ سانتی متر عرض وسیله اسکی ۲۱ سانتی متر وزن وسیله اسکی ۲ تا ۳ کیلوگرم.
نظرات کاربران
UserName