آدمک نمادین
آدمکی نمادین با رنگ قرمز در میان جمعی کثیر که بیانگر فردی موفق میان گروه و مجموعه میباشد.
نظرات کاربران
UserName