آدمک نمادین
آدمکهای نمادین با رنگهای مختلف که پشت سر فردی بزرگتر ایستاده اند که بیانگر رهبری و اطاعت پذیری در مجموعه میباشند.
نظرات کاربران
UserName