آدمک نمادین
دو آدمک نمادین زن و مرد که بیانگر تفاوت خواسته ها و اختلاف در تفکر آنها در روابط اجتماعی میان آتها میباشد.
نظرات کاربران
UserName