آدمک نمادین
دو آدمک نمادین زن و مرد که بیانگر روابط و گفتگوهای اجتماعی میان آتها میباشد.
نظرات کاربران
UserName