لوستر
لوستر وسیله ای است که برای زیبایی وتزئین روشنایی اتاق استفاده می شود هرچه شفاف تر باشد نور بیشتری از خود نشان می دهد و هرچه ما ت تر باشد نورش کمتر است.
نظرات کاربران
UserName