دلفین بامزه
نام دلفین از واژه یونانی دلفیس (δελφίς) آمده که مرتبط با واژه دلفوس (δελφύς) به معنای "رحم" در این زبان است. از این رو میتوان نام این جاندار را به "ماهیای که دارای رحم است" تعبیر کرد نام این جانور درهرمزگان کراره است.دلفین را به زبان محلی در بوشهر پیسو مینامند.
نظرات کاربران
UserName