دلفین ها در حال بازی
بازی بخش مهم از رفتار دلفینها را شامل میشود. این جانوران با علف دریایی بازی میکنند و به جنگ و بازی با دیگر دلفینها مشغول میشوند. گاهی نیز به ایجاد مزاحمت برای دیگر جانداران دریایی از جمله مرغان دریایی و لاکپشت میپردازند. آنها همچنین از سوار شدن بر موجها لذت میبرند و در کنار موجهای پدید آمده توسط کشتیها بازی میکنند و یا به بازی با شناگران مشغول میشوند. دلفینهای در اسارت گاه در مجموعهای از رفتارهای بازی گونهی پیچیده از جمله تولید با مهارت حلقههای حباب درون آب دیده شده اند
نظرات کاربران
UserName