ورزش

وَرزش به فعاليتها يا مهارتهاي عادي جسماني گفته ميشود که بر پايه يک رشته قوانين مورد توافق همگان و با اهداف تفريحي يا براي مسابقه، نشاط شخصي، دستيابي به ورزيدگي، مهارتجويي يا آميزهاي از اين اهداف انجام ميگيرد، تعريف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگي دارد.

نظرات کاربران
UserName