گزارش تصویری از برداشت برنج
برنج یکی از محصولات اصلی و اساسی استان مازندران به شمار میرود و سالانه ٢٤٠ هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت این محصول قرار میگیرد. در این میان سالانه حدود یک میلیون و ٥٠٠ هزار تن شلتوک و ٩٥٠ هزار تن برنج سفید در مازندران برداشت میشود.این محصول از پس رنجها و مشقتها و به دنبال تلاشهای بیوقفه کشاورزانی بدست میآید که شاید خود نتوانسته برنج درجه یک و حتی نیمه مرغوبش را مصرف کند. زراعت برنج از آن جا که گیاه آن باید سر در آفتاب و ریشه در آب داشته باشد، نسبت به محصولات دیگر کشاورزی با مشکلات بیشتری در مراحل مختلف تولید همراه است. تصاویر زیر گوشهای از تلاش کشاورزان سختکوش یکی از روستاهای سواد کوه از توابع استان مازندران است.
نظرات کاربران
UserName