شهر بنارس در هندوستان
بنارس شهرى بر كرانه چپ رود گنگ در جنوب شرقى ايالت اوتار پرادش هند است. اين شهر از مراكز دينى عمده هندوان است و در نزد بوداييان و پيروان آيين جين نيز مقدس است.بنارس از شهرهاى مهم تاريخى، فرهنگى و تجارى هند، و از مراكز قديمى و مهم شيعيان شبه قاره هند بهشمار مىرود.
نظرات کاربران
UserName