دفاع از پرتاب دو امتيازي
تصوير از مسابقه بسكتبال سال 2010 بين دو تيم بوستون سلتیکز(Boston Celtics) و لسآنجلس لیکرزرا مشاهده مي كنيد كه دو بازيكن تيم ليكرز به نام پل گسول و لماراودن درحال دفاع از پرتاب كوين گارنت مشاهده مي شوند.
نظرات کاربران
UserName