آل استار گيم
مسابقه سنتي ستاره های بسكتبال ايالات متحده آمريكا (All - star Game) كه يك هفته از كل طول سال با نام هفته همه ستارگان (all star week) در مسابقات ان بي اي برگذار مي شود و 12 ستاره ازشرق و 12 ستاره از غرب آمريكا آنتخاب و با هم مسابقه مي دهند. در تصوير فوق كوين گارنت بازيكن بوستون سلتيكز ازتيم كنفرانس شرق در حال لي آپ بر روي حلقه تيم كنفرانس غرب مي باشد، در سمت چپ تصوير كوبي برايان (آخرين نفر با لباس قرمز) بازيكن شرق و جيسون كيد از تيم غرب هم ديده مي شوند.
نظرات کاربران
UserName