آتشفشان مرگ در خطرناکترین نقطه دنیا
در سال 79 پس از میلاد آتشفشان وزوویو واقع در خلیج ناپل ایتالیا فوران و مردم شهر پومپی را به سنگ تبدیل کرد.
اکنون دانشمندان معتقدند که آتشفشان مونت نیراگونگو واقع در حاشیه شرقی جمهوری دمکراتیک کنگو در آفریقا میتواند برای مردم شهر گوما حادثهای مشابه را به وجود آورد. آتشفشان مونت نیراگونگو یکی از خطرناک ترین آتشفشانهای دنیا است. در دامنه این آتشفشان، شهر گوما با حدود یک میلیون جمعیت قرار دارد. در دهههای اخیر، دو فوران این آتشفشان به این شهر خسارتهایی وارد و خانهها را نابود کرده است، اما اکنون زلزله شناسان معتقدند که در آیندهای غیرقابل پیش بینی خطری مرگبار مردم این منطقه را تهدید میکند. یک زیست شناس ایتالیایی به نام داریو تدسکو که در 15 سال اخیر بر روی این آتشفشان تحقیق کرده است به مجله نشنال جئوگرافی گفت: گوما خطرناکترین شهر در تمام دنیا است. اطلاعات تاریخی نشان میدهد که در سال 2003 پس از فوران این آتشفشان بیش از 11 میلیون و 468 هزار و 323 متر مکعب گدازه در شهر گوما فرود آمد که منجر به نابودی 14 هزار خانه و فرار 350 هزار نفر شد. در سال 1977 نیز گدازهها با سرعت بیش از 26.82 متر بر ثانیه از کوه سرازیر شدند. این سریعترین سرعت حرکت گدازه در دنیا است که تاکنون به ثبت رسیده است در این فوران صدها نفر کشته شدند. اما به گفته زلزله شناسان هر دوی این حوادث در مقایسه با خطری که ممکن است در فوران آینده این آتشفشان به وجود آید ناچیز هستند. آتشفشان نیراگونگو از یک سیستم تونلی پیچیده برخوردار است که همانند ریشههای درخت در سراسر کوه گسترده شدهاند. در سال 2002 پس از آنکه شکاف اولیه این تونلها باز شد فشار هوا این سیستم را تخلیه و فورانهایی از مواد مذاب را به بیرون پرتاب کرد.
مرگبارکوه نیراگونگو یکی از مرگبارترین آتشفشانهای زمین است اما به اعتقاد دانشمندان خطری که مردم منطقه را تهدید میکندبیش از خطر خود فوران این آتشفشان است
نظرات کاربران
UserName