دسته موتورسیکلت
بخشی از موتورسیکلت است که ضمن هدایت موتور . بخش گاز و کنترل چراغ ها بر روی آن قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName