ایستگاه اتوبوس
محلی است که انسان ها به انتظار رسیدن اتوبوس می نشینند.
نظرات کاربران
UserName