فشارسنج
هر گاز محبوس در یک ظرف نیز بر دیوارههای آن ظرف فشار وارد میکند. این فشار را به کمک فشارسنجی به نام فشارسنج گازیا مانومتر اندازه میگیرند.
نظرات کاربران
UserName