قرص
قرص (به انگلیسی: Tablet) قرصها اشکال دارویی جامد هستند که از فشرده شدن گردها و گرانولها به وجود میآیند و شامل انواع زیر میباشند:۱. قرصهای فشرده شده(Compressed Tab) که از فشرده شدن ساده مواد اولیه تهیه میشوند مانند استامینوفن.۲. قرصهای چندبار فشرده شده(Multiple Compressed Tab) این نوع قرصها یا به صورت دولایه مجزا برروی هم فشرده شدهاند یا یک قرص در درون قرص دیگر وجود دارد. علل تهیه این شکل قرص عبارتست از:ناسازگاری شیمیایی مواد داخل قرص.باز شدن دارو در چند مرحله.تمایز فرآورده یک کارخانه از فرآوردههای مشابه.
نظرات کاربران
UserName