عینک
عینک به قابهای دارای عدسی شیشهای گفته میشود که در جلوی چشمهای انسان قرار داده میشود تا دید و سوی چشمها را بهتر کند. گاه هم از عینکها تنها به منظور زیبایی و زینت یا محافظت از چشمها استفاده میشود. عینکهای ویژهای هم وجود دارد که برای مشاهده صحنههای سهبعدی یا واقعیت مجازی بکار میروند.
نظرات کاربران
UserName