تاس
مکعبی است که 6 طرف آن را از1 تا 6 شماره گذاری کرده اند و در بازی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .
نظرات کاربران
UserName