کلاه حصیری
کلاه به پوشاکی گفته میشود که بر سر میگذارند. کلاه میتواند به خاطر محافظت، دلیل دینی، ایمنی و یا مد مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته کلاه نشاندهنده پایگاه اجتماعی فرد بوده است. کلاه در استفاده نظامی میتواند نشاندهنده ملیت، شاخهی فعالیت، درجه و یا هنگ باشد
نظرات کاربران
UserName