خط کش
خطکش نام وسیلهای که به وسیله آن میتوان خطوط را رسم نمود یا آنها را اندازهگیری کرد . خطکشها از جنسهای مختلفی مانند پلاستیک، چوب و یا فولاد ساخته میشوند . این وسیله که دارای لبه ٔ صاف و به شکل خط راست است در ترسیم خط مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با تکیه دادن مداد یا قلم و یا هر وسیله رسام دیگر با لبه ٔ آن و کشیدن آن اثری در صفحه پیدا میشود که همان خط مستقیم است .
نظرات کاربران
UserName