زیرپایی
وسیله ای است که زیر میز تحریر یا کامپیوتر قرار می گیرد تا کابر برای استراحت پاهای خود را روی آن قرار دهد.
نظرات کاربران
UserName