فندک ماشین
قطعه ای است در ماشین که برای روشن کردن سیگار از آن استفاده می شود.
نظرات کاربران
UserName