چوب کبریت
کبریت، چوب کوچک و باریکی است که در نوک آن گوگرد یا دیگر مواد شیمیایی باشد. ایرانیان در گذشته چوب خشکی را که به آب گوگرد آغشته شده و سپس خشک میشد را کبریت میگفتند این کبریتها با کمترین گرمایی افروخته میشد.
نظرات کاربران
UserName