کلیدهای یک ارگ
اُرگ (گرفته شده از کلمه یونانی όργανον ارگانون به معنی ابزار، عضو یا وسیله) از سازهای بادی است که نتهای آن بر روی صفحهکلید اجرا میشود. این ساز از قدیمیترین سازها در فرهنگ اروپائی است و در اجرای موسیقی مذهبی و کلیسائی از دیرباز بکار میرفتهاست. در منابع عربی و فارسی قدیم به این ساز ارغنون میگفتند. ارگ امروزی دو نوع اصلی دارد: ارگ بادی و ارگ برقی (الکترونیک). ارگ بادی از یک ردیف لوله با اندازههای مختلف تشکیل شدهاست که صدا از نوسان هوا در این لولههای صوتی تولید میشود. در ارگ برقی مدارهای الکترونیک نوسان میسازند و بلندگویی صدا را بگوش میرساند.
نظرات کاربران
UserName