چند قرقره نخ و دکمه
نخ به رشتههای باریک و بلندی گفته میشود که با روشهای ریسندگی و از در کنار هم قرار گرفتن الیاف بوجود میآید و کاربردهای مختلف در صنایع نساجی دارد.نخ به دو نوع طبیعی و مصنوعی دسته بندی می شود.نخ طبیعی از الیاف گیاهی(مانند پنبه، کتان و کنف)و جانوری( پشم و...) و نخ مصنوعی از الیاف شیمیایی و محصول پتروشیمی ساخته می شود.&n
نظرات کاربران
UserName