عجایب دهگانه زمین
پاموکل در ترکیه
ناحیه پاموکل در ترکیه یکی از مکانهایی است که از جمله عجایب طبیعی جهان محسوب میشود، در زبان ترکی پاموکل به معنای قلعه پنبهای است و این به خاطر سنگهای تراورتن و چشمههای آب گرم است. سنگهای تراورتن ظاهر متحدالمرکزی دارند و با رنگ سفید حریرگونه یا به قول مردم محلی پنبهای، حالتی معنوی را ایجاد کردهاند. چشمههای آب گرم پاموکل دارای رسوبات کربنات کلسیم هستند که سازههای خارقالعاده با ظاهری ارگانیک را به وجود آوردهاند.
نظرات کاربران
UserName