دو حلقه ازدواج
شايد براي بسياري اين سئوال پيش بيايد كه چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم دست چپ مي اندازند؟ تحقيقات نشان داده است كه يونانيان قديم عقيده داشتند كه رگ مخصوصي از اين انگشت مي گذرد و مستقيما" به قلب وارد مي گردد و برخي ها نيز بر اين معتقدند كه چون اين انگشت را كمتر از ساير انگشتان دست خود مورد استفاده قرار مي دهيم حلقه درآن قرار مي گيرد و به طور كلي براي به دست كردن يك وسيله زينتي مناسب تر از ساير انگشتان دست است.
نظرات کاربران
UserName