چند حلقه ازدواج
حلقه ازدواج، انگشتری است که زن و شوهر پس از ازدواج هر یک به دست دیگری میکنند و فلسفه حلقه ازدواج در این است که چینیهای باستان بر این باور بودند که اگر انگشتان دو دست را در روبروی همدیگر قرار داده و انگشتان سوم را به صورت خمیده در روبروی همدیگر قرار دهیم خواهیم دید که تمامی انگشتان بجز انگشت چهارم(همان انگشتی که حلقه در ان قرار میگیرد) از هم جدا میشوند که این انگشتان جدا شده از هم نماد خانواده دوستان و آشنایان هستند ولی دو انگشتی که از هم جدا نمیشوند نماد زن و شوهر هستند که پیوندی ابدی میان آنها بوجود میآید که دیگر قابلیت جدا شدن ندارند.
نظرات کاربران
UserName