کوزه
کوزه، ظرف سفالین گردندراز با سری تنگ است که در آن آب و دیگر مایعات را نگه میدارند. کوزهها گاه دارای دسته هستند. به کسی که کوزه میسازد، کوزهگر و به عمل او کوزهگری گویند. به محل کوزهگری، کوزهگرخانه (یا کارگاه یا کارخانهٔ کوزهگر) و به دستگاهی که کوزهگران بوسیله آن دستگاه از گِل کوزه سازند چرخ کوزهگری گویند.
نظرات کاربران
UserName