چند نوع ماژیک
ماژیک نام تجارتی نوعی قلم دارای محفظه مرکب روغنی و نوک نمدی که بیشتر برای نوشتن خط درشت یا نقاشی و طراحی به کار میرود.
نظرات کاربران
UserName