دفترچه یادداشت
دفتر مجموعهای از کاغذهای متّصل به یکدیگر است که در آن مینویسند. در فرهنگ عمید آمده است : "دستهٔ کاغذ تهدوزی شده به شکل کتاب که در آن مطالب و اشعار یا حسابها را بنویسند ." به آن کتابچه یا جزوه نیز گفته میشود و به عربی نیز دفتر گفته میشود و جمع آن دفاتر میباشد.
نظرات کاربران
UserName